Notulen Jaarverslag 2016

23 december 2017

Notulen jaarverslag 2016

De vergadering wordt geopend door Willy, die terugblikt op 2016 en met name

het verlies van  Tony Colasurdo.

Rondvraag Notulen 2015

Komen de volgende punten aan de orde:

Hoe het staat met de aktiviteiten, dit komt later tijdens de vergadering  aan de orde.

Wintercompetitie ook vermelden in het jaarverslag.  Joke Colasurdo geeft een toelichting hierover. Ook Buurtdorpencompetitie en andere aktiviteiten, zoals Stoppelhaenetoernooi ect.

Sponsering neemt Wim Visser op zich voor de vereniging.

Energiekosten gaat Ben Veldman op zich nemen.

Nieuwe kascommissie wordt Pierre Peters en Lambert Nijkamp.

Bestuursmutaties, reglementair

Marga Roescher, aftredend, maar herkiesbaar, Hans wordt voorzitter barcommissie.

Jaarverslag van de Activiteitencommissie 2016

In 2016 bestond de activiteitencommissie uit: Hans Falk, Thomas Visscher en Patrick Luchtenberg.
 
We zijn 2016 wederom gestart met het openingstoernooi. Ondanks geringe deelname was het toch weer een geslaagd toernooi.  
 
Daarna stond het Open Toernooi op de planning. Iedere jaar denken we dat we wel zo'n beetje op de max zitten, maar toch hadden we afgelopen jaar weer meer deelnemers. Zo deden er 117 deelnemers mee, 10 meer dan in 2015 en daarmee waren de beschikbare uren voor 95% bezet.  Doelstelling is om dit aantal vast te houden. Verder hadden we veel regen, maar mede door een erg goede samenwerking met TC Mariënheem hebben we een aantal wedstrijden daar kunnen spelen, waardoor toch alle partijen gespeeld konden worden.
 
In september is voor de tweede keer het bedrijventoernooi georganiseerd, nu door Jacqueline van Brink en Ingrid Hollegien. Het is fijn dat het bedrijventoernooi zo goed ontvangen is en dat Jacqueline en Ingrid dit aankomend jaar wederom willen organiseren. Ook bij dit toernooi was er een stijging van het aantal deelnemers van 24 in 2015 naar 40 in 2016.
Als afsluiting van het seizoen hadden we het Wenny Pieters Toernooi.
Het was een hele gezellige dag, alleen viel net als bij het openingstoernooi aantal deelnemers een beetje tegen.
Er hadden zich maar 22 mensen (dus 11 koppels) opgegeven, voor dit jaar hopen we op iets meer deelnemers.
 
 
Jaarverslag van de competitiecommissie 2016.

Deze commissie bestaat uit Joke, Ina en Ad.
 De KNLTB heeft ook dit  jaar de mogelijkheid geboden om voor twee competities in te schrijven de voorjaarscompetitie en de najaarscompetitie.
 Aan de voorjaarscompetitie heeft onze vereniging met vijf teams deelgenomen. Er heeft zich géén team voor de najaarscompetitie opgegeven.
 Alle teams hebben zich in hun klasse weten te handhaven.
 Ook dit jaar zijn er geen boetes uitgedeeld door de KNLTB. Dit houdt in dat onze aanvoerders de formulieren correct hebben ingevuld. Hiervoor onze dank!!

Voor de competitie 2017 heeft de K.N.L.T.B twee nieuwe competitie vormen toegevoegd te weten 8/9 competitie en de zomeravond competitie. In 2017  hebben we een nieuw team in de 8/9 competitie en vier teams in de andere competities

Jaarverslag Barcommissie

De toernooien en tossavonden zijn weer goed verlopen en hebben mooie baten gegenereerd. De samenwerking binnen de commissie is optimaal.

Marga heeft aangegeven, zich overbodig te voelen voor de commissie, als commissievoorzitter. Hans Falk zal haar taken overnemen. Ze wil graag in de bardiensten en toernooien blijven meedraaien.

Van Tiny kwam het verzoek, dat zij niet altijd thuis moet zijn om de portemonnee mee te geven. De portemonnee neemt Tiny maandagmorgen mee en wordt daarna van barmedewerker tot barmedewerker doorgegeven, zodat dit probleem opgelost is.

De portemonnee voor de competitieteams verzorgt Martha.

Jaarverslag 2016 van de  Parkcommissie van RTV. 

Zoals gebruikelijk is er ook in 2016 weer veel aandacht besteed aan het aanzien en de kwaliteit van ons park. Zo werd op de eerste woensdag van elke  maand weer  periodiek algemeen onderhoud gepleegd door  een groep trouwe vrijwilligers. Jarenlang werd deze groep  aangestuurd en gecoördineerd door Rieks en Tony. Tony is ons, na jarenlang trouwe dienst, helaas ontvallen.
Henk Hendriks heeft zich bereid verklaard om zijn plaats in te nemen. 
 
Zoals bekend is de grasmat van de banen 1 en 2 vervangen in 2014 vervangen.
Het vulzand dat is gebruikt voldeed aan de keuringsnormen van het door de KNLTB erkende  keurings instituut SGS Intron. Achteraf hebben meerder parken, net als wij, problemen met de kwaliteit van dit vulzand.  Het zand blijkt elementen te bevatten die de kwaliteit nadelig beïnvloeden.
Er loopt nu een juridische procedure omtrent  een eventtuele schade-vergoeding.
Onze verwachtingen hiervan zijn niet bijster hoog.
Door regelmatig gebruik te maken van de sleepmat die  is aangeschaft ontstaat een betere verdeling van het zand en dat speelt prettiger. Uiteraard wordt het slepen ook van de leden verwacht.
 
Het toegangshek is vervangen.  Dat was wel noodzakelijk omdat de toegang te smal was voor evt. hulpdiensten (b.v. brandweer)  en het oude hek verkeerde tevens in een niet al te beste staat.
 
De tractor die gebruikt wordt om de banen te borstelen vertoonde te veel mankementen en is vervangen door een nieuw exemplaar. Hopelijk kunnen we daar weer jaren mee vooruit zonder problemen.

Uit economische overwegingen is de warmwatervoorziening voor de douches vervangen. De boiler, meer dan 20 jaar oud, die het water constant op temperatuur hield,  is nu vervangen door een grote geiser. Dit gaat een  belangrijke  besparing opleveren van het gasverbruik.

Verder zijn er ook in 2016  wederom de nodige kleine klussen opgeknapt. Ons park ligt er weer prima bij. We kunnen hier nog steeds goed mee voor de dag komen.
 
De parkcommissie wenst een ieder veel speelplezier.
 
4. Jaarverslag Secretariaat

De taak bestaat uit de ledenadministratie en deelname aan het bestuur.  Agnes heeft eind 2016 de werkzaamheden daadwerkelijk overgenomen van Carina. De grootste aandacht zal opgaan aan de ledenadministratie. Het bestuur heeft dit jaar meerdere keren vergaderd.
 De belangrijkste vergaderpunten waren: Het werk in de verschillende commissies

Wat betreft het nieuws vanuit de ledenadministratie:
 Eind 2015 had RTV 195 leden bij de bond. Eind 2016 zijn dit nog 179 leden.
Dus een terugloop van 16 leden, een aantal leden die al geruime tijd niet meer tennisten en een paar leden zijn teruggegaan naar Ramele, omdat er bij ons geen competitieteam op zondag samengesteld kon worden.

Gelukkig hebben er zich begin 2017 al 3 nieuwe leden aangemeld, dus wij hebben nu een ledenaantal van 182 leden, volgens KNLTB club en RTV Ledenlijst 187, waaronder 5 niet spelende leden. Nieuwe leden zijn nog steeds nodig.
Onder leiding van Harry ten Have hebben wij een Denktank opgericht om meer leden te werven.
 
 
Aktieleden werving: Harry ten Have heeft de Denktank opgericht omdat er weinig jongeren en veel ouderen tennissen binnen de vereniging. Om een gezonde vereniging te blijven, heeft hij een aantal verenigingen bezocht en het blijkt overal loopt het ledenaantal terug. Ook heeft hij gekeken naar de nieuwe tak van sport, paddel,  een mix tussen tennis en sport, hiervan zijn inmiddels 20 banen in Nederland. In Nederland komt het niet echt van de grond, dus hier voorlopig niet mee verder.  Men gaat zich richten op de leefdtijdsgroep van 25 tot 45 jaar.

Mei wordt als aktiemaand gemaakt met  als belangrijke punten:PR, flyers, facebook, website, toernooien, groot bord  Tennispark, Raalte Centrum bij het park, dit i.o.m de Gemeente, omdat de ingang van  de Gemeente is.

Tennis met een kennis, nodig iemand uit om mee te nemen. Leenrackets zijn aanwezig.           

Leden 25 tot 45 persoonlijk benaderen om te vragen hoe men de tennis bij RTV ervaart en of men

Kennissen, die zouden willen tennissen. Ouders met  kinderen i.o.m de Blekkershoek, hier kan men vanaf 9 april elke middag terecht. 

Bus van Harry bestickeren , Tennispark Centrum Raalte en langs de scholen rijden.

Buddygroep nieuwe en bestaande leden, wegwijs maken, aanmelding bij secretariaat.

Gesprek hoe het gaat op de vereniging.

Oefenveldje ombouwen tot een half veldje, overdekt en jongeren kinderen hier te laten spelen.

Minitennis, hiervoor  Subsidies aanwenden , wellicht bij Cooperatie Rabobank.

Marja heeft een aanvraag gedaan voor subsidie, moet bestaan uit 4 clinics.

Pijlmast, om de ledenaantal dat groeit te kunnen aangeven.

De denktankgroep krijgt een budget om de plannen uit te kunnen voeren.

Jaarverslag van de penningmeester

In tegenstelling tot het begrote resultaat voor 2016 van € 6.470,00 is het resultaat daadwerkelijk geëindigd op € 9.911,00 positief. 

Dit resultaat geeft een enigszins vertekend beeld, omdat Elders voor de onderhoud van het clubgebouw eind 2016 de boiler heeft vervangen voor een bedrag van € 3.100,00. Hiervan is de factuur in dit boekjaar (2017) ontvangen en betaald. Wanneer deze factuur nog in het boekjaar 2016 was binnengekomen en betaald, was het resultaatnagenoeg op de begroting geëindigd.

Baten

Een niet verwachte, maar toch ontvangen subsidie van € 1.000,00 vanuit de gemeente én de actie van Hart voor Salland van de Rabobank laten voor deze post een flink positief verschil zien.

Daarnaast zijn alle toernooien dit jaar wel doorgegaan, wat - samen met het enthousiasme van de crew achter de bar en de barcommissie uiteraard - direct is terug te zien in het verschil in verkopen van de kantine.

Lasten

Algemene kosten, kosten KNLTB en telefoon-/websitekosten zitten per saldo nagenoeg op de begroting van 2016. En de energiekosten zijn voor het 4e jaar op rij gedaald (niet schokkend ten opzichte van de begroting). 

De activiteitencommissie heeft afgelopen jaar een puike prestatie geleverd, doordat het open toernooi qua directe kosten (inschrijfgeld tegenover prijzengeld) nagenoeg niets heeft gekost en wel kantine inkomsten heeft opgeleverd uiteraard.

Deze kantine inkomsten en genoemde meevallers in subsidie hebben het mogelijk gemaakt voor de parkcommissie om geschikt een aanzienlijk jongere 2e hands tractor voor het baanonderhoud aan te schaffen en de eerder gememoreerde boiler in het clubgebouw te vervangen.

Begroting 2017

Ten opzichte van de begroting van 2016 is de onderhoud van het gebouw voor 2017 ruimer begroot, maar hiervan is de grootste postdus al betaald.

Naast het sluiten van De Heeren Mannenmode - een jarenlange, zeer trouwe sponsor voor zowel open toernooi als het reclamebord - stopt ook InMind met het sponsoren van de scoreborden. Dus wie nog sponsoren weet/kent voor de club, meldt ze aan!

Door de verschuiving van de kosten voor de boiler van 2016 naar 2017 lijkt het begrote resultaat voor 2017 van € 2.048,00 aan de magere kant  

Financieel gezien was 2016 een goed jaar voor de club. Voor komend jaar (en de komende jaren) ligt er richting ledenaantal en sponsoring voldoende uitdaging, vanuit een gezonde, stabiele basis!

De penningmeester

De Rondvraag, 

Borstels bij de banen, parkcommissie pakt dit op.

Mobiele pinapparaat aanschaffen?

Showkoelkast aanschaffen.

Stoppelhaene meedraaien met de bardiensten. 

Iedereen wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en er wordt afgesloten met een drankje

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0572-358271

Address

Ceintuurbaan 26a
8102 AB Raalte
Nederland