Uitnodiging algemene Ledenvergadering + Agenda.

12 februari 2018

Beste leden,
  
 Wij nodigen u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op maandag 5 maart om  20.00 uur in het clubhuis aan de Ceintuurbaan.
 
 Agenda:
 1. Opening. 
 2. Notulen algemene ledenvergadering 2016. Deze staan op de site www.tennis-rtv.nl
 3. Mededelingen van de voorzitter. 
 4. Jaarverslag secretariaat. 
 5. Jaarverslag van de Activiteiten- Bar- en Parkcommissie. 
 6. Financieel jaarverslag vereniging en stichting door de penningmeester.  
 7. Verslag van de kascontrolecommissie  en benoeming nieuwe commissie.  
 8. Begroting  
 9. Bestuursverkiezing, penningmeester treedt af en is niet herkiesbaar, voorzitter activiteitencommissie, niet verkiesbaar, 
         voorzitter parkcommissie, niet verkiesbaar,
        Tegenkandidaten voor genoemde functie kunnen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat 
 1. Tevens zal in de loop van 2018 ook de functie competitieleider,afhangbordbeheerder en webmaster vacant komen.  
 2. Rondvraag. 
 3. Sluiting

 Met vriendelijke groet,
 Het Bestuur.
 
7�s��X

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0572-358271

Address

Ceintuurbaan 26a
8102 AB Raalte
Nederland